Partner serwisu
Prawo i polityka

Znamy priorytety MI w 2018 roku. CPK i lotniska na pierwszym miejscu

Dalej Wstecz
Data publikacji:
12-02-2018
Tagi geolokalizacji:

Podziel się ze znajomymi:

PRAWO I POLITYKA
Znamy priorytety MI w 2018 roku. CPK i lotniska na pierwszym miejscu
Andrew Choy, cc-by-sa-2.0.San Francisco International
Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk poinformował o priorytetach jego resortu w 2018 roku w zakresie działów transport i łączność.

Po pierwsze – CPK

Lista priorytetów została przygotowana w odpowiedzi na interpelację posła Krzysztofa Truskolaskiego. Otwiera ją "Port Solidarność – Centralny Port Komunikacyjny dla Rzeczypospolitej Polskiej". Jak czytamy w informacji, powiązanie funkcji Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego z funkcją sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury spowoduje, że naszym głównym priorytetem będzie również realizacja przedmiotowej koncepcji.

"Koncepcja wskazuje na potencjalną lokalizację tej inwestycji. W chwili obecnej należy szczegółowo holistycznie zaplanować inwestycję, w tym wykonanie połączeń drogowych oraz kolejowych oraz całą infrastrukturę towarzyszącą, taką jak baza paliw lotniczych z bocznicą kolejową, baza obsługi technicznej statków powietrznych, terminal cargo, catering lotniczy itp. Na dalszym etapie prac należy również określić, jak powinien wyglądać teren otaczający lotnisko ze wszystkimi aspektami z uwzględnieniem również bazy hotelowej, centrów handlowych, usługowych, konferencyjnych" – pisze Adamczyk.

Ministerstwo Infrastruktury zapewnia, że w sposób ustawiczny będzie prowadziło "wieloaspektowe działania w celu zapewnienia najlepszych warunków dla dalszego bezpiecznego, efektywnego i zrównoważonego rozwoju transportu lotniczego w Polsce", w taki sposób, aby możliwe było pełne wykorzystanie potencjału polskiego rynku.

Po drugie – rozwój lotnisk

Drugim z 29 wymienionych priorytetów jest rozwój infrastruktury lotniskowej w Polsce. Jak informuje Adamczyk, Polska stoi przed wyzwaniem zapewnienia ciągłej i niezakłóconej obsługi dynamicznie rosnącego ruchu lotniczego, który już znacznie przekroczył prognozy. – Z naszych analiz wynika, iż w 2035 roku w polskich portach lotniczych zostanie przewiezionych ponad 94 miliony pasażerów, czyli niemal trzykrotnie więcej niż w roku 2016. Tym samym Polska nadrabia dystans do rynków zachodnioeuropejskich. Beneficjentem tego wzrostu są zarówno regionalne porty lotnicze, jak i port lotniczy im. Fryderyka Chopina w Warszawie, mający charakter głównego portu lotniczego w Polsce – tłumaczy minister.

Jak zapewnia, w celu tworzenia odpowiedniego otoczenia formalno-prawnego Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad dokumentami strategicznymi oraz nad aktami prawnymi. 14 lutego 2016 r. Rada Ministrów przyjęła Strategię na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 z perspektywą do 2030 r. (SOR), będącym kluczowym dokumentem w obszarze średnio i długofalowej polityki gospodarczej państwa. Obecnie trwają prace nad aktualizacją i dostosowaniem do zapisów SOR obowiązujących strategii zintegrowanych (sektorowych) – w tym Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku z perspektywą do 2030 roku, będącej najważniejszym dokumentem strategicznym określającym kierunki rozwoju infrastruktury lotniskowej w Polsce. Zgodnie z harmonogramem prac dokumenty strategiczne mają zostać zaktualizowane i dostosowane do treści SOR do grudnia 2018 roku. Następnie resort podejmie prace w celu uszczegółowienia strategicznych kierunków rozwoju transportu lotniczego określonych w SRT w dokumencie programowym związanym z funkcjonowaniem lotnictwa cywilnego w naszym kraju.

Obecnie trwają również prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw (UC 32). Celem tego projektu jest dostosowanie obowiązujących przepisów ustawy z 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze do nowych lub znowelizowanych aktów prawa UE. Projekt ma charakter przekrojowy – projektowane zmiany dotyczą lotnisk, ochrony lotnictwa cywilnego, operacji lotniczych, personelu lotniczego, praw pasażerów, techniki lotniczej, transportu lotniczego, zarządzania bezpieczeństwem oraz żeglugi powietrznej. Projekt znajduje się na etapie rozpatrzenia przez Komisję Prawniczą w Rządowym Centrum Legislacji. Przyjęcie projektu przez Radę Ministrów powinno nastąpić do końca I kwartału 2018 r. Uchwalenie ustawy będzie powodowało konieczność wydania przez ministra właściwego do spraw transportu 26 aktów wykonawczych.

Jednocześnie w związku z dynamicznie rosnącą liczbą operacji lotniczych realizowanych w porcie lotniczym im. Fryderyka Chopina zachodzi konieczność podjęcia stosownych działań celem zabezpieczenia wzrastającego ruchu. Ze względu za zabudowę mieszkalną i usługową znajdującą się w najbliższej okolicy lotniska nie ma możliwości jego rozbudowy poza obecnie istniejące granice. Zmianie uległy również uwarunkowania mające wpływ na przepustowość portu lotniczego, które wynikają m.in. z przedstawianych przez Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. planów rozwojowych i oczekiwanego w związku z tym znacznego zwiększenia przepustowości w stosunku do dotychczas przyjmowanych założeń. Jednym z elementów limitujących możliwości rozwojowe lotniska Chopina jest również tzw. przepustowość środowiskowa - tłumaczy minister.

Zdaniem Adamczyka, niezależnie od decyzji Rządu dotyczącej budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) istnieje pilna konieczność podejmowania działań inwestycyjnych oraz organizacyjnych tak, aby warszawskie lotnisko, do czasu wybudowania CPK w sposób ciągły i niezakłócony pełniło rolę głównego portu lotniczego kraju. Ze względu na powyższe, Ministerstwo Infrastruktury analizuje różne rozwiązania administracyjnie, operacyjne oraz infrastrukturalne, które miały by pozytywnie wpłynąć na efektywność wykorzystania potencjału rozwojowego polskiego rynku lotniczego, w tym Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina.

Jednym z analizowanych rozwiązań było „Core Night”. Wprowadzenie od sezonu „lato 2018” „Core Night” (cisza nocna od godz. 23:30 do godz. 05:30 czasu lokalnego) na lotnisku Chopina pozwoli funkcjonującemu lotnisku na zmniejszenie presji społecznej w otoczeniu gęsto zurbanizowanym. Minister Infrastruktury i Budownictwa pismem z 2 sierpnia 2017 r. zaakceptował i poparł wprowadzenie zaproponowanego rozwiązania na lotnisku Chopina. Zarządzający lotniskiem Chopina, po dokonaniu analiz opracował stosowną propozycję, która została zaakceptowana przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, a Ministerstwo stale monitoruje tę kwestię. W toku są również uzgodnienia z Ministerstwem Obrony Narodowej celem uzyskania zgody na przebudowę pirsu północnego oraz na zmianę lokalizacji heliportu (koncepcja wymaga pozyskania terenów wojskowych). Po dokonaniu uzgodnień będzie możliwe podjęcie działań inwestycyjnych, które pozwolą na zapewnienie ciągłej i niezakłóconej obsługi ruchu lotniczego w aglomeracji warszawskiej, w tym realizowanym przez PLL LOT S. A., do czasu uruchomienia CPK – podsumowuje.

Po trzecie – aktualizacja Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku)

Na trzecim miejscu minister Adamczyk wymienia konieczność aktualizacji zapisów strategii sektorowych w tym Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) w celu dostosowania zapisów tego dokumentu do aktualnych priorytetów rządu. Zgodnie z harmonogramem aktualizacji strategii sektorowych, przygotowanym przez b. Ministerstwo Rozwoju, prace nad aktualizacją strategii, w tym SRT, mają potrwać do końca 2018 r. W roku 2018 przewidywane są następujące etapy aktualizacji strategii:przygotowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,konsultacje społeczne i międzyresortowe projektów strategii,przygotowanie projektów strategii po konsultacjach społecznych oraz przedłożenie dokumentów na komitety RM oraz Radę Ministrów.

Po czwarte – drogi 

Kolejnym punktem listy jest sprawna realizacja inwestycji drogowych ujętych w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.). Minister podkreśla swój wkład w podniesienie limitu wydatków na nowe drogi z kwoty 107 mld zł na 135 mld zł. - Ministerstwo będzie kontynuowało działania mające na celu rozwój tej inicjatywy, w tym zwiększenie międzynarodowej rozpoznawalności projektu oraz zaangażowania wszystkich państw członkowskich. W tym celu rozważane jest zwiększenie liczby państw uczestniczących w inicjatywie - potencjalnych partnerów z regionu Europy Śr.-Wsch. i Bałkanów. Celem wszystkich członków projektu jest wpisanie Via Carpatia do korytarzy sieci bazowej TEN-T, podczas najbliższej rewizji unijnych zapisów właściwego rozporządzenia – zapowiada. 

W ciągu najbliższych miesięcy planuje się zawarcie kolejnych umów na nowe odcinki:
 • S6 odc. w. Luzino (bez węzła) – w. Szemud, (z węzłem),
 • S6 odc. w. Szemud (bez węzła) – w. Gdynia Wielki Kack (z węzłem),
 • S7 odc. węzeł Widoma – węzeł Nowa Huta (dawniej węzeł Igołomska),
 • S61 odc. w. Śniadowo – Łomża Południe,
 • S61 odc. w. Łomża Zachód – w. Kolno,
 • S61 odc. m. Szczuczyn – w. Ełk Południe,
 • S61 odc. w. Ełk Południe – w. Wysokie,
 • S61 odc. w. Wysokie – m. Raczki,
 • S19 Lublin – Niedrzwica Duża,
 • S19 Niedrzwica Duża – w. Kraśnik Północ,
 • S19 odc. obw. Kraśnika (w. Kraśnik Północ – w. Kraśnik Południe),
 • DK 13: budowa obw. Warzymic i Przecławia (wraz z przebudową węzła na autostradzie A6).
Do końca 2018 r. planuje się łącznie zawrzeć umowy na ponad 26 mld złotych i odcinki o długości przekraczającej 550 km dróg. Oprócz tego oddawane do użytku będą kolejne odcinki realizowanych obecnie inwestycji. Łącznie będą oddane do użytkowania zadania o łącznej długości ponad 400 km i wartości wydatków w ramach Krajowego Funduszu Drogowego w wysokości ponad 17 mld złotych. Istotne są też nowe przetargi – zadania o długości blisko 200 km i wartości około 7 mld złotych.

Po piąte – kolej

Kolejnym z priorytetów na 2018 r. jest dalsza realizacja Krajowego Programu Kolejowego, obowiązującego do 2023 r. Realizacja tego Programu o wartości ponad 66 mld jest zdaniem Adamczyka dużym wyzwaniem. Ministerstwo Infrastruktury wraz z PKP PLK S.A. podejmują na bieżąco wszelkie działania w celu zapewnienia pełnej realizacji Programu zarówno w zakresie finansowym, jak i rzeczowym. W 2018 r. planowane jest dalsze, ponaddwukrotne w stosunku do ubiegłego roku, zwiększenie nakładów w ramach projektów inwestycyjnych do ponad 10 mld zł.

W dalszym ciągu istotnym zadaniem w bieżącym roku będzie ogłaszanie postępowań przetargowych, podpisywanie kolejnych umów oraz przygotowywanie kolejnych projektów. W 2018 r. PKP PLK S.A. planuje ogłoszenie postępowań przetargowych o wartości ponad 10,5 mld zł. Wartość planowanych do podpisania umów szacowana jest na ok. 15 mld zł. Istotnym zadaniem będzie także terminowe prowadzenie rozpoczętych już prac np. na linii obwodowej w Warszawie, linii kolejowej nr 7 Warszawa – Lublin, ciągu E20 Warszawa – Poznań czy linii 447 Warszawa – Grodzisk Mazowiecki. Plan Inwestycyjny PKP PLK S.A. zakłada w 2018 r. zakończenie prac na ok. 1200 km torów.

Pozostałe priorytety

Wśród pozostąłych priorytetów znajdujemy kolejno:
 • prowadzenie działań wpierających pełne i efektywne wykorzystanie dostępnej puli środków UE dla projektów transportowych
 • Poprawa stanu technicznego istniejącej sieci drogowej
 • Kontynuacja wsparcia finansowego na drogi samorządowe
 • Zmiana w zakresie opłat drogowych
 • Wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • Program Wspólny Bilet dla podróżujących kolejąUtrzymanie infrastruktury kolejowej – realizacja programu wieloletniego „Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku”
 • Program Inwestycji Dworcowych na lata 2016–2023
 • Poprawa jakości realizowanych usług przewozowych
 • Stworzenie optymalnego modelu funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego
 • Utrzymanie dotychczasowej pozycji polskich przewoźników drogowych na rynkach transportowych państw spoza UE (Europa Wschodnia, Azja Środkowa) 
 • Reforma systemu badań technicznych pojazdów w Polsce 
 • Zapewnienie oznaczania pojazdów elektrycznych, napędzanych wodorem i gazem (CNG i LNG), 
 • Wypracowanie rozwiązań dotyczących wynagradzania kierowców w transporcie międzynarodowym 
 • Zwiększenie przepustowości kolejowych przejść granicznych na wschodniej granicy w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku oraz rozwój polsko-chińskiej współpracy w dziedzinie przesyłek pocztowych, transportu i logistyki
 • Zmiana ustawy z 20 lipca 2000 r. o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej „Poczta Polska”
 • Aktualizacja przebiegu korytarzy sieci bazowej TEN-T przebiegających przez Polskę
 • Prowadzenie prac legislacyjnych związanych z przyjęciem polskich przepisów niezbędnych do realizacji rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (będącego obecnie jeszcze w formie projektu) w sprawie transgranicznych usług doręczania paczek opublikowany przez Komisję Europejską.
 • Wdrażanie specyfikacji „A”, zgodnie z Dyrektywą ITS
 • Dalsze wspieranie współpracy Polski z państwami regionu w kontaktach bilateralnych i multilateralnych
 • Prace nad utworzeniem polskiego centrum kompetencji, dotyczącego automatyzacji prowadzenia pojazdów (CAD)
 • Przygotowanie kampanii Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu (ETZT)
Tagi geolokalizacji:

Podziel się z innymi:

Zobacz również:

Kolejny rok bez pociągów na Białoruś, bo... pandemia

Prawo i polityka

Kolejny rok bez pociągów na Białoruś, bo... pandemia

Kasper Fiszer 09 sierpnia 2023

Szansa na pociąg w relacji Białystok – Ostrołęka – Gdynia?

Pasażer i linie lotnicze

MI: Chcemy jak najszybciej uruchomić połączenie Warszawa – Wilno

Pasażer i linie lotnicze

Łódź: Jaka oferta połączeń do Trójmiasta w 2022 r.?

Pasażer i linie lotnicze

Lotniska bliżej pomocy państwa

Prawo i polityka

Lotniska bliżej pomocy państwa

simetra 17 października 2020

Zobacz również:

Kolejny rok bez pociągów na Białoruś, bo... pandemia

Prawo i polityka

Kolejny rok bez pociągów na Białoruś, bo... pandemia

Kasper Fiszer 09 sierpnia 2023

Szansa na pociąg w relacji Białystok – Ostrołęka – Gdynia?

Pasażer i linie lotnicze

MI: Chcemy jak najszybciej uruchomić połączenie Warszawa – Wilno

Pasażer i linie lotnicze

Łódź: Jaka oferta połączeń do Trójmiasta w 2022 r.?

Pasażer i linie lotnicze

Lotniska bliżej pomocy państwa

Prawo i polityka

Lotniska bliżej pomocy państwa

simetra 17 października 2020

Kongresy
Konferencje
SZKOLENIE ON-LINE
Śledź nasze wiadomości:
Zapisz się do newslettera:
Podanie adresu e-mail oraz wciśnięcie ‘OK’ jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:
 • przesyłanie przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa na podany adres e-mail newsletterów zawierających informacje branżowe, marketingowe oraz handlowe.
 • przesyłanie przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa (dalej: TOR), na podany adres e-mail informacji handlowych pochodzących od innych niż TOR podmiotów.
Podanie adresu email oraz wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Podającemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe przetwarzane przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa oraz ich poprawiania.
Współpraca:
Rynek Kolejowy
Transport Publiczny
Rynek Infrastruktury
TOR Konferencje
ZDG TOR
ZDG TOR
© ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by BM5