Partner serwisu
Biznes i przemysł

LOTAMS: 17 mln złotych zysku netto w 2022 r. 35-mln pożyczka od PGL

Dalej Wstecz
Data publikacji:
13-07-2023
Ostatnia modyfikacja:
28-07-2023
Tagi geolokalizacji:
Źródło:
Rynek Lotniczy

Podziel się ze znajomymi:

BIZNES I PRZEMYSŁ
LOTAMS: 17 mln złotych zysku netto w 2022 r. 35-mln pożyczka od PGL
fot. LOTAMS
LOT Aircraft Maintenance Services zamknęła zeszły rok z prawie 17 mln zyskiem netto. Należąca do Polskiej Grupy Lotniczej spółka zaciągnęła u głównego akcjonariusza 35-mln pożyczkę, aby zachowana została płynność finansowa firmy. Firma mierzyła się z problemem zatrudnienia wykwalifikowanego personelu, w związku z czym podjęta została decyzja o zatrudnianiu pracowników spoza Unii Europejskiej.

LOT Aircraft Maintenance Services (LOTAMS) jest spółką, w której 73,04 proc. udziałów należy do Polskiej Grupy Lotniczej. Właścicielem pozostałych akcji jest Skarb Państwa. Na dzień 31 grudnia 2022 r. łączna wartość udziałów warta jest ponad 175 mln złotych. LOTAMS oferuje pełen zakres obsługi technicznej na poziomie obsługi bazowej, liniowej, warsztatowej, jak również malowania i estetyki. W 2022 r. spółka wchodząca w skład PGL rozpoczęła realizację obsługi liniowej w Bydgoszczy świadczonej na potrzeby Polskich Linii Lotniczych LOT oraz uzyskała zatwierdzenie na stację obsługi liniowej w bydgoskim porcie
lotniczym.

Spółka działa jako podmiot niezależny od 2010 roku i zatrudnia ponad 1000 specjalistów, którzy są w stanie zapewnić stały, nieprzerwany serwis na sześciu liniach obsługi bazowej jednocześnie z pełną obsługą liniową wraz rozbudowanym zapleczem warsztatowym, oferując m.in. badania NDT, warsztat kompozytów czy systemów elektrycznych i awioniki. LOTAMS jako jedyna firma w Polsce jest certyfikowaną organizacją projektującą (certyfikat Part-21J), która zgodnie ze standardami EASA może projektować i certyfikować modyfikacje i naprawy wszystkich typów i modeli samolotów o maksymalnej masie startowej powyżej
5700 kg w zakresie szat graficznych oraz wyposażenia wnętrz kabin pasażerskich.

Pracownicy spoza UE lekarstwem na brak personelu

Na koniec grudnia 31 grudnia zeszłego roku w LOTAMS zatrudnieni znalazło 957 pracowników, zaś średnioroczne zatrudnienie wyniosło 952 osoby. Spółka w 2022 r. zawarła także 84 umowy zlecenia oraz 258 umów o współpracy. Roczna fluktuacja liczona jako odsetek pracowników rozwiązujących umowy o pracę w odniesieniu do liczby zatrudnionych na podstawie umów o pracę wyniosła 13,9 proc., co wynikało w znacznym stopniu z sytuacji rynkowej oraz znacznego deficytu personelu technicznego na rynku MRO.

W roku 2022 bardzo ważnym elementem wpływającym na strukturę zatrudnienia był proces zatrudniania personelu licencjonowanego. Jak wskazuje LOTAMS w rocznym sprawozdaniu finansowym, aktualnie w Polsce brakuje około sześć tys. mechaników licencjonowanych i podobnej liczby personelu nielicencjonowanego. Rynek pracy nie zapewnia także wystarczającej liczby doświadczonych kandydatów do pracy w zakresie napraw kompozytowych oraz blacharskich. W związku z tą sytuacją, LOTAMS zdecydowała się o zatrudnianiu pracowników spoza obszaru Unii Europejskiej. Firma kontynuuje współpracę z uczelniami technicznymi i szkołami branżowymi uwzględniając zapotrzebowanie wynikające z realizacji powstania nowej bazy w Rzeszowie. W ubiegłym roku zarząd spółki zdecydował o podniesieniu poziomu wynagrodzeń. Pensje pracowników w porównaniu do stycznia 2022 r. wzrosły o około 18,8 proc.

Działalność sprzedażowa LOTAMS skupiona jest na trzech działach: obsłudze bazowej, liniowej i warsztatowej. W zeszłym roku firma rozpoczęła także prowadzenie szkoleń. Ze względu na specyfikę obsługi liniowej główna działalność realizowana jest hangarach na warszawskim Lotnisku Chopina. 90 proc. udziału w przeprowadzanej obsłudze liniowej samolotów przypada na Polskie Linie Lotnicze LOT. Spółka w ramach obsługi liniowej świadczy również usługi AOG dla klientów spoza grupy PGL, których sprzedaż została zintensyfikowana w ostatnim półroczu.

Obsługa warsztatowa świadczona jest na potrzeby wewnętrzne, lecz oferta skierowana jest również do spoza grupy. W ramach obsługi warsztatowej świadczone firma realizuje usługi malowania samolotów. Obsługa bazowa jest podstawową dziedziną działalności LOTAMS. Obecnie spółka dysponuje ośmioma liniami obsługowymi.

Prawie 17-mln zysk netto

W roku 2021 przychody netto ze sprzedaży usług wyniosły 254 490 050 złotych. W roku ubiegłym kwota ta wzrosła o ponad 130 mln złotych i osiągnęła wartość 384 943 150 złotych. W roku 2022 koszty prowadzonej działalności wyniosły 408 301 416 mln złotych, co oznacza, że LOTMAS zanotował 23-milionową stratę ze sprzedaży. Wskaźnik rentowności sprzedaży wyniósł ujemne 6,1 proc. W zeszłym roku, w porównaniu z rokiem 2021, zwiększyły się pozostałe przychody operacyjne. Wyniosły one 43,8 mln złotych, o prawie 30 mln złotych więcej niż we wcześniejszym roku obrotowym. Koszty operacyjne w tym przypadku zamknęły się w kwocie 5 018 038 mln złotych, co oznacza, że firma z działalności operacyjnej osiągnęła zysk. Wskaźnik rentowności operacyjnej wyniósł cztery proc.

Największy udział w kosztach działalności operacyjnej stanowiły koszty wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych. Wyniosły one 35 proc. wszystkich kosztów działalności operacyjnej, tj. 144 mln złotych. Kolejne znaczące pozycje to: koszty zużycia materiałów i energii – 28 proc. (113 mln złotych) oraz koszty usług obcych –23 proc., co odpowiada 92,6 mln złotych. Koszty operacyjne wzrosły o 123 mln złotych w porównaniu z rokiem 2021. W związku ze wzrostem cen i skali produkcji o 46,9 mln złotych wzrosły koszty zużycia materiałów i energii. Wydatki reprezentacyjne, usługi marketingowe, usługi prawne, usługi w zakresie public relations oraz usługi doradztwa związanego z zarzadzaniem w 2022 roku wyniosły trzy mln złotych.

LOTAMS zamknął ubiegły rok w zyskiem netto w wysokości 16 961 475 złotych. Dla porównania, rok wcześniej spółka zanotowała prawie 20 mln złotych straty. W 2022 roku wynik operacyjny wzrósł rok do roku o 38,6 mln złotych, co skutkowało wzrostem wszystkich wskaźników rentowności. Poprawa wyniku finansowego nastąpiła głownie w efekcie zwiększenia produkcji w wyniku postpandemicznego odbudowania branży lotniczej. W zeszłym roku LOTAMS inwestowała głownie w zakup nowych narzędzi, urządzeń oraz samochodów. Na dzień 31 grudnia 2022 roku należności Spółki wynosiły 86,3 mln złotych, podczas zobowiązania osiągnęły kwotę 76,8 mln złotych.

Na koniec roku wskaźnik EBIT wyniósł 15 439 000 złotych, o 38,6 mln złotych więcej niż w roku wcześniejszym. EBITDA zamknęła się w kwocie prawie 25 mln złotych. W roku 2021 wskaźnik ten miał ujemną wartość i wyniósł 12 mln złotych. Wskaźnik ogólnego zadłużenia jest lepszy niż rok wcześniej i wynosi 30 proc.

35-mln pożyczka od PGL-u

6 lipca 2022 roku LOTAMS zawarł z PGL-em umowę o udzielnie 35 mln złotych pożyczki. Na ostatni dzień roku z tego tytułu do spłaty pozostało pięć mln złotych. Pożyczka została wzięta w celu zapewnienia płynności finansowej. Oprocentowanie pożyczki składa się ze stałej marży oraz zmiennego wskaźnika WIBOR 1M. Z uwagi na zmienność jednego z elementów oprocentowania istnieje ryzyko stopy procentowej. Jak wskazuje zarząd, spółka stara się spłacać zobowiązania na bieżąco, aby minimalizować koszty obsługi pożyczki, która została zaciągnięta na okres 17 miesięcy.

LOTAMS podejmuje działania zmierzające do odzyskania należności. Występuje ryzyko koncentracji należności od jednego kontrahenta, od którego przychody w roku 2022 stanowiły ponad 50 proc. łącznych przychodów.

Cel na rok 2023

Ze względu na ograniczenia infrastrukturalne w bazie głównej w Warszawie, LOTAMS postępuje dwukierunkowo – prowadzi inwestycję związaną z budową bazy w Rzeszowie oraz pracuje nad zwiększeniem możliwości obsługowych w porcie im. Fryderyka Chopina poprzez skracanie czasów postojów samolotów w hangarach i przyjmowanie większej liczby samolotów do obsługi. Działania takie są obarczone dużym ryzykiem ze względu na braki personalne i brak możliwości szybkiego pozyskania personelu z rynku. Głównym celem działań sprzedażowych na ten rok jest budowanie masy marżowej, a uwzględniając sytuację
rynkową, działania LOTAMS ukierunkowane są na intensyfikację przeprowadzanych ciężkich przeglądów.

W budżecie na 2023 rok przyjęto 38-proc. wzrost przychodów, tj. o 146,7 mln złotych. LOTAMS zakłada, że wynik netto będzie niższy o 3,3 mln złotych w stosunku do 2022 roku. W 2023 roku planowane są wysokie nakłady inwestycyjne: 77,3 mln zł przeznaczonych na realizacje inwestycji w Rzeszowie oraz 31,7 mln złotych, które przeznaczone będą na ulepszenie warszawskich hangarów.
Tagi geolokalizacji:

Podziel się z innymi:

Pozostałe z wątku:

Wilk: CPK warunkiem sukcesu LOT w Europie Środkowej i Wschodniej

Infrastruktura i lotniska

Wilk: CPK warunkiem sukcesu LOT w Europie Środkowej i Wschodniej

Łukasz Malinowski 17 listopada 2023

Sabre i Polskie Linie Lotnicze LOT rozszerzają współpracę

Pasażer i linie lotnicze

LOT. Testujemy Airbus A330 Air Belgium [zdjęcia]

Pasażer i linie lotnicze

LOT. Testujemy Airbus A330 Air Belgium [zdjęcia]

Łukasz Malinowski 14 listopada 2023

Zobacz również:

LOTAMS z umową na budowę bazy obsługowej w Rzeszowie (wizualizacje)

Infrastruktura i lotniska

LOTAMS z umową na budowę bazy obsługowej w Rzeszowie (wizualizacje)

inf. pras. 08 września 2023

LOTAMS: Na całym świecie zauważalny jest deficyt personelu technicznego

Biznes i przemysł

Icelandair wybiera LOTAMS. Drugi nowy klient w 2022 roku

Biznes i przemysł

Pozostałe z wątku:

Wilk: CPK warunkiem sukcesu LOT w Europie Środkowej i Wschodniej

Infrastruktura i lotniska

Wilk: CPK warunkiem sukcesu LOT w Europie Środkowej i Wschodniej

Łukasz Malinowski 17 listopada 2023

Sabre i Polskie Linie Lotnicze LOT rozszerzają współpracę

Pasażer i linie lotnicze

LOT. Testujemy Airbus A330 Air Belgium [zdjęcia]

Pasażer i linie lotnicze

LOT. Testujemy Airbus A330 Air Belgium [zdjęcia]

Łukasz Malinowski 14 listopada 2023

Zobacz również:

LOTAMS z umową na budowę bazy obsługowej w Rzeszowie (wizualizacje)

Infrastruktura i lotniska

LOTAMS z umową na budowę bazy obsługowej w Rzeszowie (wizualizacje)

inf. pras. 08 września 2023

LOTAMS: Na całym świecie zauważalny jest deficyt personelu technicznego

Biznes i przemysł

Icelandair wybiera LOTAMS. Drugi nowy klient w 2022 roku

Biznes i przemysł

Kongresy
Konferencje
SZKOLENIE ON-LINE
Śledź nasze wiadomości:
Zapisz się do newslettera:
Podanie adresu e-mail oraz wciśnięcie ‘OK’ jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:
  • przesyłanie przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: Sielecka 35, 00-738 Warszawa na podany adres e-mail newsletterów zawierających informacje branżowe, marketingowe oraz handlowe.
  • przesyłanie przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: Sielecka 35, 00-738 Warszawa (dalej: TOR), na podany adres e-mail informacji handlowych pochodzących od innych niż TOR podmiotów.
Podanie adresu email oraz wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Podającemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe przetwarzane przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: Sielecka 35, 00-738 Warszawa oraz ich poprawiania.
Współpraca:
Rynek Kolejowy
Transport Publiczny
Rynek Infrastruktury
TOR Konferencje
ZDG TOR
ZDG TOR
© ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by BM5