Partner serwisu

Ustawa o koronawirusie przyjęta przez Sejm

simetra 03.03.2020

Ustawa o koronawirusie przyjęta przez Sejm
fot. Sejm RP
W poniedziałek wieczorem Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą szczególne rozwiązania w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Za nowymi przepisami głosowała zdecydowana większość parlamentarzystów.
Za przyjęciem ustawy głosowało 400 posłów. Wprowadzone zostały przy tym poprawki zgłaszane zarówno przez opozycję jak i przedstawicieli PiS w czasie prac komisji zdrowia. Doprowadziło to m.in. do wykreślenia w całości art. 13 mówiącego o tym, że Skarb Państwa, organy jednostek samorządu terytorialnego oraz państwowe jednostki organizacyjne nie ponoszą odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną w związku z uzasadnionymi działaniami mającymi na celu przeciwdziałanie" koronawirusowi.

Nowa ustawa w kilku artykułach odnosi się wprost do sektora transportowego, a zwłaszcza do lotnictwa. Treść tych artykułów nie zmieniła się w toku prac sejmowych, ale został wprowadzony art. 36, który mówi o tym, że przepisy zawarte w art. 3–6 i art. 10–14 tracą moc po upływie 180 dni od dnia wejścia w życie ustawy.

W artykule 5.1. mówi o tym, że mogą zostać ustalone szczególne zasady kontroli bezpieczeństwa w stosunku do personelu medycznego innego niż zatrudniony przez zarządzającego lotniskiem oraz należących do tego personelu pojazdów do obsługi pasażerów u których występują objawy chorób zakaźnych oraz innych osób, które przebywały z takimi osobami, wpisanych na listę personelu i pojazdów znajdującą się w punkcie kontroli bezpieczeństwa, zatwierdzoną przez zarządzającego lotniskiem.

W art. 14.1 ustawa mówi, że Zarządzający lotniskiem, zarządzający dworcem kolejowym, przewoźnik lotniczy, kolejowy lub drogowy, nie ponoszą odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną w związku z uzasadnionymi działaniami władz publicznych mającymi na celu przeciwdziałanie COVID-19, w szczególności za brak możliwości przewozu.

W art. 14.2. znajdziemy zaś zapis, że przez okoliczność nadzwyczajną, o której mowa w przepisach Rozporządzenia (WE) 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 295/91, rozumie się także uzasadnione działania mające na celu przeciwdziałanie COVID-19.

Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
COVID. Epidemia koronawirusa z Wuhan a lotnictwo