Partner serwisu

Skąd wziąć pieniądze na budowę CPK?

mt 20.12.2017

Skąd wziąć pieniądze na budowę CPK?
fot. Pixabay
Z jakich środków miałaby być finansowana budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego? Rządowa koncepcja wymienia różne źródła – w tym środki unijne, kredyty oraz znaczące wsparcie sektora prywatnego. Zgodnie z rządową koncepcją budowy CPK, jego łączne koszty (budowy samego lotniska oraz „dostępowej” infrastruktury kolejowej i drogowej) wyniosą ok. 35 mld zł.
Dokument ten przewiduje, że finansowanie prac przygotowawczych będzie prowadzone w oparciu o środki budżetowe interesariuszy (PPL, GDDKiA, PLK). Podkreślono w dokumencie, że koszty tych prac, w zakresie w jakim będą stanowiły wartość dodaną dla przedsięwzięcia, będą mogły następnie zostać wniesione jako aport do spółek zawiązywanych przez podmioty realizujące proces inwestycyjny lub nabyte od Polskiego Funduszu Rozwojowego.

Koncepcja zakłada, że punktem wyjścia do finansowania komponentu lotniczego w ramach CPK jest realizacja tego przedsięwzięcia przez podmiot wskazany do tego celu w specustawie poświęconej realizacji tej inwestycji, tj. przez 100-procentową spółkę Skarbu Państwa. Będzie się ona również zajmować gospodarowaniem gruntami Skarbu Państwa położonymi na terenie Airport City.
  
Lotnisko – nie z kasy UE

Wskazano, że spółka ta będzie mogła skorzystać z następujących źródeł finansowania zewnętrznego:
• środków w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFSI) i/lub jego kolejnych edycji,
• finansowania udzielanego ze strony międzynarodowych instytucji finansowych (w tym Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych),
• finansowania udzielanego ze strony banków komercyjnych, Banku Gospodarstwa Krajowego,
• finansowania udzielanego ze strony innych instytucji finansowych (funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych, firm ubezpieczeniowych), poprzez np. objęcie emisji obligacji infrastrukturalnych,
• finansowania z dotacji unijnych (w przypadku odpowiedzialności spółki celowej za elementy komponentu kolejowego w granicach lotniska); budowa samego lotniska nie kwalifikuje się obecnie do wsparcia ze środków unijnych, w tym również w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Ponadto, spółka celowa będzie mogła zawiązywać spółki z innymi podmiotami – zarówno z funduszami infrastrukturalnymi zarządzanymi przez PFR, jak i z podmiotami prywatnymi (w przypadku decyzji o realizacji projektu z udziałem większościowym lub mniejszościowym podmiotu prywatnego albo w przypadku realizacji projektu w modelu koncesyjnym). Wskazano, że potencjalnymi inwestorami prywatnymi mogliby być np. operatorzy lotniskowi mający doświadczenie w prowadzeniu działalności na lotniskach o skali podobnej do CPK.

Konieczna aktualizacja KPK

W zakresie inwestycji kolejowych – w rządowej koncepcji wskazano, że budowa CPK wymagałyby uzupełnienia Krajowego Programu Kolejowego i nadania wskazanym inwestycjom związanym z CPK odpowiedniego priorytetu na liście zadań objętej KPK, jak również zapewnienia dla tych inwestycji odpowiedniego dodatkowego finansowania. Podkreślono, że decyzja o budowie CPK może w konsekwencji prowadzić do rozważenia aktualizacji KPK zarówno w zakresie wybranych do realizacji zadań, jak również zmiany zakresu (i kosztów) w zadaniach, które w KPK są umieszczone, ale których zakres powinien zostać skorygowany w związku z budową CPK. Zwrócono również uwagę, że zmiany mogą się wiązać z odpowiednim zwiększeniem środków przeznaczonych na KPK.

Rząd zakłada również, że w ramach kolejnej perspektywy unijnej do częściowego sfinansowania rozbudowy sieci kolejowej mogą być spożytkowane środki unijne. Przy spełnieniu określonych warunków istnieje ponadto możliwość sfinansowania prac przygotowawczych (dokumentacji) w ramach POIiŚ 2014-20 pod kolejną perspektywę.

Inwestycje drogowe też do weryfikacji

Analogicznie jak w KPK, tak samo inwestycje w zakresie drogowym wymagałyby uzupełnienia Programu Budowy Dróg Krajowych i nadania wskazanym inwestycjom związanym z CPK odpowiedniego priorytetu na liście zadań, jak również zapewnienia odpowiedniego dodatkowego finansowania. W zakresie inwestycji drogowych polegających na budowie łącznika pomiędzy istniejącą autostradą A2, a lotniskiem, w tym budowę nowego węzła autostradowego, możliwe byłoby sfinansowanie dokumentacji w tym zakresie ze środków budżetu państwa lub Krajowego Funduszu Drogowego.

W zakresie realizacji robót budowlanych obejmujących budową ww. łącznika – rządowa koncepcja zakłada, że finansowanie może zostać zapewnione ze środków Krajowego Funduszu Drogowego, możliwe jest również pozyskanie na ten cel funduszy europejskich, dostępnych po roku 2020 oraz wskazanie dla ich realizacji nowego źródła finansowania lub zapewnienie dodatkowych środków w ramach istniejących źródeł.
Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Centralny Port Komunikacyjny
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony