Partner serwisu

Projekt umożliwiający relokacje miejscowości. CPK z uprawnieniami jak PKP PLK

Redakcja/inf. pras. 28.07.2021

Projekt umożliwiający relokacje miejscowości. CPK z uprawnieniami jak PKP PLK
fot. CPK
Na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego (RCL) opublikowano projekt wprowadzenia przepisów umożliwiających relokacje miejscowości w związku z realizacją budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego.
Rola spółki CPK zostanie wzmocniona, bowiem otrzyma analogiczne uprawnienia, jakie posiada zarządca infrastruktury kolejowej, czyli PKP PLK. Wskazano, że chodzi o możliwość dokonywania wywłaszczeń na cele budowy linii kolejowych wraz z ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego.

"Dodatkowo, w celu dokonywania transferów nieruchomości między PKP S.A. lub PKP PLK S.A. a spółką CPK rekomenduje się wyłączenie ogólnych zakazów w zakresie dokonywania transakcji nieruchomościami niezajętymi pod infrastrukturę kolejową" – dodano projekcie. Nowe przepisy ustanawiają też ramy prawne dla przeprowadzenia od 2020 roku programu dobrowolnych nabyć nieruchomości na obszarze przyszłej lokalizacji Portu Solidarność i jego otoczenia, w związku z tworzeniem banku ziemi przez spółkę CPK.

Projektowana ustawa modyfikuje też zasady pozyskiwania nieruchomości od właścicieli. Określa też cenę, po której spółka CPK będzie nabywała nieruchomości. W uzasadnieniu czytamy, że w przypadku nieruchomości gruntowej zabudowanej, cenę nieruchomości określa się jako sumę: wartości rynkowej gruntu niezabudowanego, powiększonej o 10 proc. oraz różnicy pomiędzy wartością rynkową całej nieruchomości i wartością rynkową gruntu niezabudowanego – powiększonej o 20 proc.. W przypadku nieruchomości lokalowej ma być to wartość rynkowa nieruchomości powiększona o 20 proc. W pozostałych przypadkach cena ma być ustalana na poziomie rynkowej wartości nieruchomości powiększoną o 10 proc. projekt przewiduje ponadto mnożniki korekcyjne.

Projektowana ustawa przewiduje ponadto wprowadzenie przepisów, które mają umożliwić szybkie zorganizowanie przeniesienie całych miejscowości lub ich części w związku z budową CPK. Jak wynika z uzasadnienia, to spółka celowa CPK będzie zawierała z samorządami porozumienia określające warunki i tryb prowadzenia relokacji. W tych porozumieniach będzie można uregulować szczegóły i tryb odtworzenia składników majątkowych służących realizacji zadań publicznych, w tym dofinansowania realizacji zadań własnych JST, czy też udział spółki CPK w uchwalaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Dodano, że jeśli w sytuacji relokacji tworzone będą lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy, porozumienie będzie mogło określać zasady wyboru osób, którym przysługiwać będzie pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu.

W uzasadnieniu podkreśla się ponadto, że samorządy będą musiały współpracować z CPK w prowadzeniu procesu relokacji. "Współpraca ta obejmowałaby w szczególności przedstawianie opinii oraz przekazywanie informacji niezbędnych do określenia warunków relokacji, w tym sporządzenia projektu planu miejscowego. Zakłada się, że taki plan miejscowy może obejmować również obszary niezbędne do zapewnienia infrastruktury technicznej i społecznej związanej z projektem relokacji, w szczególności tereny publiczne oraz cmentarze" – wyjaśniono.

W projekcie proponuje się także by plan miejscowy był uchwalany na wniosek spółki CPK. "Zakłada się również, co jest wyłomem w systemie planistycznym, a jest związane z koniecznością przyspieszenia procesów relokacyjnych i długotrwałością procedur planistycznych, że taki plan miejscowy będzie mógł zostać uchwalony niezgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w gminie, a także że możliwe będzie jednoczesne sporządzanie planu miejscowego albo jego zmiany i zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w gminie" – dodano w uzasadnieniu.

Projekt przewiduje ponadto zdjęcie z pełnomocnika rządu ds. CPK na spółkę CPK zadań związanych m.in. włączaniem i wyłączaniem nieruchomości, które trafią do zasobu, a także prowadzenia sporów w tej sprawie.
Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Centralny Port Komunikacyjny
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony