Partner serwisu

Modlin: Ogłoszono postępowanie kwalifikacyjne na członków zarządu lotniska

Rafał Dybiński 18.08.2021

Modlin: Ogłoszono postępowanie kwalifikacyjne na członków zarządu lotniska
fot. Piotr Bożyk
Rada Nadzorcza spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim ogłosiła w oficjalnym komunikacie wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na prezesa zarządu, wiceprezesa zarządu do spraw sprzedaży i marketingu, wiceprezesa zarządu do spraw operacyjnych oraz wiceprezesa zarządu do spraw korporacyjnych. Zgłoszenia należy złożyć w terminie do godz. 15:00 dnia 27 sierpnia bieżącego roku.
Wśród warunków jakie powinni spełniać kandydaci są wyższe wykształcenie i co najmniej pięcioletni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek oraz posiadanie wiedzy adekwatnej do pełnienia następujących funkcji. Ponadto kandydaci muszą udokumentować trzyletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek. W przypadku prezesa zarządu wymagane jest trzyletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w branży lotniczej.

Wiceprezes zarządu do spraw sprzedaży i marketingu musi znać zasady funkcjonowania spółek prawa handlowego ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem pośrednio lub bezpośrednio Skarbu Państwa. Ponadto wymagana jest znajomość zasad wynagradzania w tych spółkach, nadzoru właścicielskiego, a także analizy rynku i konkurencji, marketingu, promocji, sprzedaży i public relations.

Wiceprezes zarządu do spraw operacyjnych musi znać zasady zarządzania zasobami (personelem, infrastrukturą, sprzętem, wyposażeniem i urządzeniami) operacyjnymi na lotnisku cywilnym użytku publicznego. Ponadto wymagana jest umiejętność planowania zadań i zasobów, organizowania procesów gospodarczych, logistyki i zarządzania jakością, a także znajomość dokumentów określających zasady bezpieczeństwa na lotniskach, jego ochroną i kluczowych zagadnień związanych zarządzaniem ryzykiem.

Wiceprezes zarządu do spraw korporacyjnych musi z kolei znać zasady nadzoru właścicielskiego, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa oraz rachunkowości zarządczej. Ponadto wymagana jest znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

Kandydaci są zobowiązani również do złożenia oświadczenia, w którym potwierdzą, że nie pełnią funkcji społecznego współpracownika i nie są zatrudnieni w biurze poselskim, senatorskim, poselskosenatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego oraz nie wchodzą w skład organu partii politycznej, a także nie są zatrudnieni przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę, ani nie świadczę takiej pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze. Poza tym muszą zapewnić, że nie pełnią funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej działającej w spółce lub zakładowej organizacji związkowej działającej w spółce z grupy kapitałowej, do której należy spółka, a także wykazać, że ich aktywność społeczna lub zarobkowa nie rodzi konfliktu interesów wobec działalności spółki.

Zgłoszenia kandydatów zostaną otwarte w dniu 30 sierpnia 2021 roku w siedzibie spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin. Rozmowy kwalifikacyjne zaplanowano w dniach 2 i 3 września 2021 roku i mogą też się odbywać za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym. O wynikach postępowania kandydaci zostaną powiadomieni listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Rada Nadzorcza spółki zastrzega sobie także prawo zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia kandydata/kandydatów w każdym czasie bez podania przyczyny.
Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Lotniska regionalne
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony