Partner serwisu

LSAS ogłosił wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na prezesa i członka zarządu

Rafał Dybiński 01.09.2021

LSAS ogłosił wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na prezesa i członka zarządu
fot. LS Airport Services
Spółka LS Airport Services ogłosiła wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska Prezesa Zarządu Spółki oraz Członka Zarządu ds. Operacyjnych Spółki - poinformowano w oficjalnym komunikacie.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 14 września. Rozmowy z kandydatami będą przeprowadzane od 17 do 23 września. Przypomnijmy, że w maju rezygnację ze stanowiska prezesa zarządu złożyła Anna Rosek, która piastowała funkcję od grudnia ubiegłego roku. Więcej o tym pisaliśmy w TYM TEKŚCIE.

Kandydat na prezesa zarządu LSAS musi wypełnić kwestionariusz osobowy, zgodny ze wzorem oraz przedłożyć życiorys zawodowy (CV), zawierający opis dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć w pracy zawodowej, a także list motywacyjny.

Do zgłoszenia kandydata powinny zostać dołączone dokumenty potwierdzające posiadanie wykształcenia wyższego lub uzyskanego za granicą wykształcenia wyższego, uznanego w Rzeczypospolitej Polskiej, co najmniej pięcioletniego okresu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, w tym co najmniej rocznego doświadczenia w branży lotniczej.

Poza tym powinien posiadać co najmniej trzyletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych albo wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek. Brane pod uwagę oceniających będą również dodatkowe umiejętności oraz referencje, rekomendacje, certyfikaty, poświadczenia bezpieczeństwa.

Do zgłoszenia kandydat powinien dołączyć oświadczenie, w którym zapewni, że nie pełni funkcji społecznego współpracownika oraz nie jest zatrudniony w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub nie świadczy pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze, a także nie wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań i nie jest zatrudniony przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze.

Ponadto nie powinien pełnić funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej i nie prowadzi aktywności społecznej lub zarobkowej, która rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki. Poza tym wymagane jest oświadczenie, że w przypadku, gdy kandydatowi zaproponowana zostanie funkcja Prezesa Zarządu Spółki, przed objęciem funkcji zrezygnuje z zatrudnienia, członkostwa, aktywności lub pełnienia funkcji, o których mowa wcześniej oraz przedstawi stosowne oświadczenie w brakującym zakresie.

W przypadku, gdy kandydat zostanie zaproszony do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego, może zostać poproszony o przedstawienie oryginałów dokumentów podczas rozmowy kwalifikacyjnej. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawić Radzie Nadzorczej dodatkowe dokumenty. Sporządzone w języku obcym powinny być dostarczone wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski. Zgłoszenia kandydatów należy dostarczyć do Spółki osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres 02-159 Warszawa, ul. James Gordona Bennetta 2B.

Postępowanie kwalifikacyjne składa się z dwóch etapów:
 • I etap - ogłoszenie o wszczęciu postępowania, przyjmowanie zgłoszeń, weryfikacja pod względem formalnym zgłoszeń kandydatów i kwalifikacja kandydatów do kolejnego etapu,
 • II etap - przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami wyłonionymi w I etapie i wyłonienie najlepszego kandydata.

  Dopuszczenie do rozmowy kwalifikacyjnej choćby jednego kandydata wystarcza do przeprowadzenia dalszego postępowania. O dopuszczeniu do II etapu postępowania oraz zaproszeniu na rozmowy kwalifikacyjne kandydaci zostaną poinformowani drogą korespondencyjną, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej po upływie terminu składania zgłoszeń.

  W toku rozmowy kwalifikacyjnej oceniane będą w szczególności wiedza o zakresie działalności spółki oraz o sektorze, w którym działa spółka, znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz znajomości zasad nadzoru właścicielskiego, doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce, znajomość zasad planowania i zarządzania strategicznego, znajomość zasad zarządzania zasobami ludzkimi oraz kierowania złożonymi projektami i organizacjami, w tym wielooddziałowymi oraz znajomość języka polskiego i angielskiego.

  W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów jednakowej liczby punktów, przeprowadza się dodatkowe rozmowy kwalifikacyjne, o czym kandydaci zostaną poinformowani. O wynikach postępowania kandydaci zostaną powiadomieni niezwłocznie, drogą korespondencyjną, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. Kandydatowi, który nie został wybrany, nie przysługuje prawo odwołania się od wyniku postępowania kwalifikacyjnego. Spółka zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłaniania kandydatów w każdym czasie, bez podania przyczyn, o czym powiadomi kandydatów.
 • Podziel się ze znajomymi:
  Komentarze:
  LS Airport Services
  Zobacz też
  Najnowsze wiadomości
  Polecane wiadomości
  Praca
  Bądź na bieżąco:
  © 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
  Pełna wersja strony