Partner serwisu

Lotnisko Radom. Ogłoszono kolejny przetarg

Rafał Dybiński 29.12.2020

Lotnisko Radom. Ogłoszono kolejny przetarg
fot. PPL
Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" ogłosiło grudnia przetarg na wykonanie w formule projektuj i wybuduj zadania w zakresie sieci energetycznej, kanalizacji sieci elektroenergetycznej, teletechnicznej oraz deszczowej na lotnisku Radom-Sadków.
Zlecone prace obejmują również wykonanie drogi DD4, a także zbiorników retencyjnych i przepływomierzy. Zamówienie nie jest podzielone na części. Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów ustalono na 13 miesięcy. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 

Zainteresowani powinni wykazać, że w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, wykonali co najmniej dwa zamówienia obejmujące budowę zasileń średniego napięcia o łącznej wartości co najmniej 1 mln zł netto oraz co najmniej dwa zamówienia obejmujące budowę kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami retencyjnymi o wartości łącznej co najmniej 3 mln zł netto, a także co najmniej dwa zamówienia obejmujące budowę kanalizacji sieci teletechnicznej o wartości łącznej co najmniej 1 mln zł netto i wreszcie co najmniej dwa zamówienia polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej wykonawczej dotyczącej remontu, budowy, przebudowy obiektu budowlanego o charakterze obiektu kubaturowego, o powierzchni całkowitej co najmniej 3 000 m2 każdy lub inwestycji liniowej o wartości inwestycji co najmniej 3 mln zł netto, na podstawie której obiekt został wybudowany.

Zainteresowani muszą również skierować do realizacji zamówienia co najmniej 1 osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz co najmniej pięcioletnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy.

Wykonawca obowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości 100 tys. złotych. Zamawiający będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 proc. ceny umowy podanej w ofercie. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna. Zamówienie jest objęte porozumieniem w sprawie zamówień rządowych. Termin składania ofert wyznaczono na 29 stycznia 2021 roku. Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą, ustalono na dwa miesiące.

Port Lotniczy Warszawa-Radom im. Bohaterów Radomskiego Czerwca 1976 roku, bo taka jest jego pełna nazwa, miał przejąć ruch czarterowy i niskokosztowy ze zbliżającego się do granic przepustowości lotniska im. F. Chopina w Warszawie. Takie podejście do sprawy budziło kontrowersje, ale decyzja o inwestycji zapadła. Kamień węgielny wmurowano 29 października. Budynek terminala jest już zadaszony i gotowa jest też znaczna część elewacji. Prace na tym etapie mają się zakończyć przed końcem roku 2020.

Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Lotniska regionalne
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony