Partner serwisu

PPL: Ponad 125 mln rządowego wsparcia w ramach programów pomocowych

Emilia Derewienko, Łukasz Malinowski 27.11.2020

PPL: Ponad 125 mln rządowego wsparcia w ramach programów pomocowych
fot. Dariusz Kłosiński
W kryzysie spowodowanym przez epidemię koronawirusa jedną z najbardziej poszkodowanych branż od samego początku było lotnictwo. W związku z tym, spółka Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”, zarządzająca m.in. lotniskiem im. F. Chopina, wystąpiła o wsparcie finansowe dla swojej działalności i portów. Najwięcej otrzymało dominujące w obsłudze ruchu pasażerskiego w Polsce stołeczne lotnisko. Dużo mniejsze środki uzyskała Zielona Góra, zaś bez wsparcia pozostał port w Olsztynie.
Od stycznia do września tego roku PPL zanotowało spadek przychodów na poziomie 54 proc. w odniesieniu do tego samego okresu 2019 roku. W związku z trudną sytuacją PPL skorzystał z możliwości pomocy oferowanych przez polski rząd. Uzyskane w ten sposób środki pozwoliły na pokrycie części kosztów operacyjnych ponoszonych przez przedsiębiorstwo.

PPL skorzystał ze zwolnienia z obowiązkowej wpłaty 15 proc. z zysku przedsiębiorstwa za rok 2019 na rzecz budżetu państwa. Wysokość wsparcia z tego tytułu to 54,5 mln zł. Zwolnienie będzie przysługiwać również za rok 2020. Jest to pomoc na podstawie ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Dokument dotyczy tzw. Tarczy antykryzysowej 2.0, wedle której z wpłat rzecz budżetu państwa zwolnione są przedsiębiorstwa za okres roku, w którym wystąpił stan epidemii. Dotyczy to także roku poprzedzającego, czyli 2019.

Ponadto PPL wystąpił 30 lipca 2020 r. z wnioskiem do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Chodzi o dofinansowanie wynagrodzenia pracowników nieobjętych przestojem, przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy w związku ze względu na COVID-19. Wsparcie zostało przyznane na podstawie art. 15gg Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374 ze zm.). PPL otrzymał dofinansowanie w łącznej, wnioskowanej wysokości 11,6 mln zł (w trzech transzach: 26 sierpnia, 7 października oraz 27 października. Środki przyznawane zostały w formie bezzwrotnej pomocy i przysługiwały za okres od lipca do września 2020 r. Wsparciem zostało objętych 1574 pracowników według stanu z 30 czerwca.

Z kolei 22 października PPL złożył do Ministra Infrastruktury wniosek o przekazanie środków finansowych na częściowe pokrycie straty wynikającej z obowiązywania zakazów w ruchu lotniczym dla Lotniska Chopina w Warszawie. Analogiczny wniosek złożono także w imieniu Portu Lotniczego Zielona Góra-Babimost. Środki były przyznawane na podstawie art. 15zzzzba ust. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Zgodnie z powyższymi przepisami, Port Lotniczy im. F. Chopina w Warszawie otrzymał 2 listopada kwotę 59,43 mln zł, natomiast Port Lotniczy Zielona Góra-Babimost – 199 tys. zł.

Jednak nie wszystkie lotniska, zarządzane przez PPL, uzyskały konieczne dla przetrwania wsparcie. Pieniędzy nie dostał Port Olsztyn-Mazury, gdyż nie wykazał straty, a w związku z tym nie kwalifikował się do rządowego programu wsparcia. Podobny los spotkał jeszcze Port Lotniczy Lublin oraz Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta, w których PPL nie posiada udziałów. Łącznie dla polskich lotnisk rozdysponowano kwotę 142 mln zł.

Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
COVID. Epidemia koronawirusa z Wuhan a lotnictwo