Partner serwisu

CPK: Przetarg ramowy na świadczenie usług projektowych w zakresie inwestycji kolejowych

Rafał Dybiński 29.12.2020

CPK: Przetarg ramowy na świadczenie usług projektowych w zakresie inwestycji kolejowych
fot. CPK
Centralny Port Komunikacyjny ogłosił przetarg ramowy na świadczenie usług projektowych i rzeczoznawstwa technicznego w zakresie inwestycji kolejowych związanych z budową Portu Solidarność.
Zamówienie nie jest podzielone na części. Koniec okresu obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów wyznaczono na 31 grudnia 2026 roku. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. Zainteresowani muszą wykazać, że dysponują lub będą dysponować osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednim do funkcji, jaka zostanie im powierzona.

Zamawiający wymaga wykazania dysponowania personelem kluczowym skierowanym do realizacji zamówienia, tj. osobami pełniącymi funkcję: Koordynatora (1 os.), Projektanta w branży kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych (2 os.), Eksperta w branży mostowej (2 os.), Eksperta w branży - kolejowe sieci trakcyjne (1 os.), Eksperta w branży - zabezpieczenie i sterowanie ruchem kolejowym (1 os.), Eksperta w branży - sieci i instalacje elektroenergetyczne (1 os.), Eksperta w branży konstrukcyjno-budowlanej (1 os.), Eksperta w branży drogowej (2 os.), Eksperta w branży sanitarnej (1 os.), Eksperta w branży telekomunikacyjnej (1 os.) oraz Eksperta w branży hydrotechnicznej (1 os.). Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z ofertą wykaz osób, skierowanych do realizacji zamówienia odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Każdy wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 700 tys. zł. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej. Szacowaną maksymalną liczbę uczestników planowanej umowy ramowej ustalono na pięć.  Zamówienie jest objęte porozumieniem w sprawie zamówień rządowych. Termin składania ofert wyznaczono na 28 stycznia 2021 roku. Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą, ustalono na dwa miesiące. Otwarcie ofert nastąpi poprzez transmisję online. W obecnej sytuacji epidemiologicznej, zamawiający przeprowadzi otwarcie ofert bez udziału fizycznego wykonawców w siedzibie zamawiającego. Stosowane będą zlecenia i płatności elektroniczne. Akceptowane będą również faktury elektroniczne.

Zamawiający przewiduje podpisanie Umowy Ramowej z pięcioma wykonawcami, których oferty nie będą podlegać odrzuceniu i uzyskają najwyższą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert. W przypadku, gdy w postępowaniu zostanie złożonych mniej niż pięć ofert niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający zawrze Umowę Ramową z wszystkimi wykonawcami. Zamawiający będzie sukcesywnie udzielał Umów Wykonawczych w miarę swoich potrzeb, na warunkach nie mniej korzystnych niż są określone w Umowie Ramowej.

Zamawiający w ramach realizacji Umowy Ramowej przewiduje udzielenie Umów Wykonawczych obejmujących szacunkowo 86 400 godzin, przy czym zamawiający nie jest zobowiązany do udzielenia zamówień, obejmujących wszystkich godzin. Nieudzielenie zamówień (brak zawarcia Umów Wykonawczych) lub udzielenie zamówień na mniejszą liczbę godzin niż wskazana w zdaniu poprzedzającym nie może być podstawą roszczeń wobec zamawiającego.

Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Centralny Port Komunikacyjny
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony