Partner serwisu

CPK: Przetarg na dokumentację techniczną prac przygotowawczych

Rafał Dybiński 29.04.2022

CPK: Przetarg na dokumentację techniczną prac przygotowawczych
fot. CPK
Centralny Port Komunikacyjny ogłosił przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej prac przygotowawczych przy budowie Portu Solidarność. Wartość umowy oszacowano na ponad 45 mln złotych. Termin składania ofert ustalono na 27 maj 2022 roku.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej umożliwiającej przeprowadzenie postępowań przetargowych o udzielenie zamówień wykonawczych na prace przygotowawcze w ramach budowy portu lotniczego CPK oraz wykonanie tych prac.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej na prace przygotowawcze przedsięwzięć składających się zarówno na budowę lotniska, jak również pozostałych elementów CPK, tj. węzła transportu intermodalnego łączącego transport lotniczy, kolejowy i drogowy. Przedmiot zamówienia odnosi się do pierwszej fazy inwestycji tj. budowy lotniska o przepustowości ok. 45 mln pasażerów rocznie.

Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczyć będzie prac przygotowawczych, w tym przede wszystkim rozbiórek, usuwania drzew i krzewów, przeprowadzenia kompensacji przyrodniczej, niwelacji terenu, zagospodarowania terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów, wykonania przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy oraz innych prac niewymagających sporządzenia projektu architektoniczno-budowlanego.

Szacunkowa wartość wynosi 45 004 397,39 złotych. Okres obowiązywania zamówienia umowy ramowej ustalono na 72 miesiące. Zamówienie nie dotyczy projektu z funduszy Unii Europejskiej. Szacowana maksymalna liczba uczestników planowanej umowy ramowej to osiem.

Wykonawca musi wykazać, że w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał należycie usługi polegające na opracowaniu co najmniej jednego projektu budowlanego oraz co najmniej jednego projektu wykonawczego obejmujących swoim zakresem zagospodarowanie działki lub terenu. Ponadto wykonał co najmniej jeden projekt budowlany oraz co najmniej jeden projekt wykonawczy, obejmujący swoim zakresem rozbiórki obiektów budowlanych lub urządzeń budowlanych, a także opracował co najmniej jeden projektu budowlanego oraz co najmniej jeden projekt wykonawczy, obejmujący swoim zakresem budowę lub przebudowę przyłącza lub sieci infrastruktury technicznej.

Wykonawca musi także wykazać opracowanie co najmniej jednej dokumentacji kompensacji przyrodniczej zawierającej opis metod i technik kompensacji, a także ocenę ich wykonalności i skuteczności oraz opracowanie co najmniej jednego projektu budowlanego oraz co najmniej jednego projektu wykonawczego, obejmujących swoim zakresem przebudowę urządzeń melioracji wodnych lub cieków naturalnych. Pondto wykonał opracowanie co najmniej jednego projektu budowlanego oraz co najmniej jednego projektu wykonawczego, obejmujących swoim zakresem likwidację lub przebudowę innych urządzeń wodnych.

Wykonawcy muszą jeszcze wykazać, że dysponują osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednim do funkcji, jaka zostanie im powierzona.

Dotyczy to kolejno projektanta posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej posiadającego co najmniej trzyletnie doświadczenie w projektowaniu w wymaganej specjalności; projektanta posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, posiadającego co najmniej trzyletnie doświadczenie w projektowaniu w wymaganej specjalności; projektanta posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, posiadającego co najmniej trzyletnie doświadczenie w projektowaniu w wymaganej specjalności; projektanta posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, posiadającego co najmniej trzyletnie doświadczenie w projektowaniu w wymaganej specjalności; projektanta posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń, posiadającego co najmniej trzyletnie doświadczenie w projektowaniu w wymaganej specjalności; projektanta posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń, posiadającego co najmniej trzyletnie doświadczenie w projektowaniu w wymaganej specjalności; a także specjalisty ds. środowiska, który był autorem co najmniej trzech raportów o oddziaływaniu na środowisko oraz hydrogeologa posiadającego kwalifikacje geologiczne kategorii V.
Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Centralny Port Komunikacyjny
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony